MIDNICE Gallery
ABOUT
EXHIBITIONS
ARTISTS
NEWS
STORE
CONTACT

  • เมือง(ลวง) เมือง(ลวง) วิทวัส เมืองนาคิน | วิทยาลัยช่างศิลป สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
  • เยาวชนไทย ร่วมคิด ร่วมสร้าง การเมืองไทยร่มเย็น เยาวชนไทย ร่วมคิด ร่วมสร้าง การเมืองไทยร่มเย็น เจริญ เงินคล | วิทยาลัยอาชีวสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี
  • หน้าเดิม หน้าเดิม ฐากร จำพานิชย์ | วิทยาลัยช่างศิลป สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1
       นายวิทวัส เมืองนาคิน วิทยาลัยช่างศิลป สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
ชื่อผลงาน:  เมือง(ลวง)
แนวความคิด:  การเมืองและความรุนแรงในปัจจุบัน  ส่งผลกระทบต่อประเทศชาติ ข้าพเจ้าเป็นประชาชนคนหนึ่งที่ไม่
ต้องการเห็นความรุนแรง การขัดแย้งกันเองของคนในประเทศ ข้าพเจ้าจึงสื่อความหมายออกมา เป็นภาพผลงานในเชิง
สัญลักษณ์โดยใช้หลอดสีแทนค่าบุคคลที่แบ่งสีกัน ในสังคมปัจจุบัน แบ่งแยกกันเป็นหลายฝ่ายจนส่งผลกระทบที่เสียหาย
ต่อบ้านเมือง ข้าพเจ้าหวังให้การขัดแย้งยุติลงโดยเร็วเพื่อประเทศชาติจะได้กลับมาสงบสุข

รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 2
       นายเจริญ เงินคล  วิทยาลัยอาชีวสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี
ชื่อผลงาน:  เยาวชนไทย ร่วมคิด ร่วมสร้าง การเมืองไทยร่มเย็น
แนวความคิด:  อยากจะให้สังคมการเมืองไทย มีสิทธิเสรีภาพ อยากจะ ให้มีความอยู่ดีกินดี บ้านเรือน อาชีพการทำมา
หากินรวมถึงศิลปวัฒนธรรม และเอกลักษณ์ความเป็นไทยต่างๆ ไม่อยากให้สูญเสียเพราะปัญหาจากการเมืองที่ส่งผล
กระทบต่อการท่องเที่ยวภายในประเทศ รวมถึงรายได้ของประเทศไทยที่จะได้รับ อยากให้ใช้ชีวิตสงบสุขทั่วไป อย่างที่
เราพอใจ ไม่ใช่สงคราม การเข่นฆ่า กดขี่ สรุปภาพนี้คือ อยากจะให้เยาวชน ร่วมกันคิดร่วมกันสร้างการเมืองของไทย
ให้น่าอยู่และช่วยกันรักษา ประชาธิปไตยให้มั่นคงและรู้จักสามัคคีกัน  ถ้าเราสามัคคีกัน ประเทศไทยก็จะเจริญรุ่งเรือง
ดังอดีต เราก็จะได้มีความสงบสุขกลับคืนมาสู่บ้านเมืองอีกครั้ง

รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 3
       นายฐากร จำพานิชย์  วิทยาลัยช่างศิลป สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
ชื่อผลงาน:  หน้าเดิม
แนวความคิด:  นักการเมืองไม่ว่าจะพรรคไหน สังกัดไหน ก็มีแต่พวกหน้าเดิม นิสัยเดิม การทุจริตแบบเดิม การเอารัด
เอาเปรียบแบบเดิม ปัญหาเหล่านี้ล้วนเกิดจาก พวกนักการเมืองหน้าเดิมๆ

ชมภาพผลงานอื่นๆ ที่ส่งเข้าร่วมกิจกรรม FB Page : MIDNICE Gallery

 


นิทรรศการศิลปะ "เยาวชนกับการเมืองไทย"
Student Art Contest and Exhibition
22 FEBUARY - 29 MARCH 2014

OPENING: 22 FEBUARY 2014 TIME: 06.00PM UNTIL LATE.

       นิทรรศการศิลปะ    "เยาวชนกับการเมืองไทย"  เชิญชวนเด็กและ
เยาวชนส่งผลงานเข้าร่วมแสดงนิทรรศการ  ที่ MIDNICE Gallery พื้นที่ ที่เปิดขึ้นเพื่อให้โอกาสเด็กและเยาวชน รวมทั้งศิลปินหน้าใหม่ได้มีพื้นที่
ในการจัดแสดงผลงานด้านศิลปะ   เพื่อสอดคล้องกับการเปิดกว้างทาง
ความคิดเรื่องสังคม   และการเมือง  และสนับสนุนเด็กและเยาวชนได้
เรียนรู้และเข้าใจถึงความสำคัญ   ของบทบาทสังคม   เศรษฐกิจ   และ
การเมือง  ความหมาย ที่แท้จริงของประชาธิปไตยสร้างสรรค์สันติภาพ
ในสังคมผ่านงานศิลปะ       และเพื่อเผยแพร่ผลงานศิลปะของเด็ก
และเยาวชน จึงได้จัดทำนิทรรศการ   "เยาวชนกับการเมืองไทย" ขึ้น
ในวันที่  22  กุมภาพันธ์  2557    โดยมีการรวบรวมผลงานจากเด็ก เยาวชนและศิลปินหน้าใหม่จากทั่วประเทศ

คณะกรรมการผู้ตัดสิน 
       1. คุณประธาน โกมลหิรัณย์
           ศิลปินอิสระทางด้านจิตรกรรมร่วมสมัยเเละงานกราฟฟิตี้,  
           สตรีทอาร์ทและคอลัมนิสต์ นิตยสารออนไลน์เเละเว็บไซต์
           Goplay magazine
       2. คุณอนุชิต นิ่มตลุง ศิลปินช่างภาพอิสระ
       3. คุณวสันต์ สุวรรณนาคะ ศิลปินร่วมสมัยอิสระ

และมีผู้สนับสนุน 3 ท่านดังนี้คือ
       1. บริษัท เพนเทล (ประเทศไทย) จำกัด              
           สนับสนุนอุปกรณ์สีน้ำและสีช็อคสำหรับเป็นขวัญและกำลังใจ
           แก่เยาวชนที่ส่งผลงานเข้าประกวด
       2. บริษัท ดี เอช เอ สยามวาลา จำกัด       
           สนับสนุนอุปกรณ์สีน้ำ สีไม้และสมุดวาดเขียนสำหรับเป็นขวัญ
           และกำลังใจแก่เยาวชนที่ส่งผลงานเข้าประกวด
       3. เวปไซต์ NEWTANG ที่ให้พื้นที่ในการประชาสัมพันธ์